Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Annelies de Jong, gevestigd te Laar, Duitsland. 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, prijsopgave en (wijzi- ging van) overeenkomst tussen Annelies de Jong hierna te noemen: “Annelies”, en een Weder- partij waarop Annelies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij Annelies gebruik maakt van diensten van derden.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Annelies en de Weder- partij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7 Indien Annelies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Annelies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Prijsopgaves en aanbiedingen 

2.1 Alle prijsopgaves en aanbiedingen van Annelies zijn vrijblijvend, tenzij in de prijsopgave een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een prijsopgave of aanbieding vervalt indien het product waarop de prijsopgave of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, of redelijkerwijs niet meer geleverd kan worden tegen de gestelde prijs. Annelies kan niet aan zijn prijsopgaves of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat de prijs- opgaves of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2 De in een prijsopgave of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de prijsopgave of de aanbieding opgenomen aanbod, is Annelies daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Annelies schriftelijk anders aangeeft.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Annelies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of prijsopgaves gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Prijzen 

3.1 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs bepalende factoren op het moment van de aanbieding. Annelies behoudt het recht voor alle, na de datum waarop de aanbieding werd gedaan of de orderbevestiging werd verzonden, afgekomen wijzigingen in de kostprijs bepalende factoren (zoals prijsstijgingen van materialen of halffabricaten, verandering van lonen, wijzigingen in valutaverhoudingen, doch niet beperkt tot deze opsomming) aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de opdracht te voorzien;

3.2 Voor de berekening van de te betalen prijs is te allen tijde onze standaard prijslijst van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

 3.3 De prijzen gelden, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen, per stuk;

Artikel 4. Overeenkomsten 

4.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand indien door de wederpartij een opdracht
is verstrekt, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Daarbij dient omschreven te zijn de naam, het adres en de woonplaats van de wederpartij, de datum van de opdracht, een omschrijving van de te leveren zaken c.q. de aard van de te verrichten werkzaamheden of diensten en (eventueel) de naam (namen) van degene(n) die namens de wederpartij de opdracht verstrekt (verstrekken);

4.2 Indien de wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst een wijziging wil aanbrengen ten aanzien van de te leveren zaken c.q. de aard van de te verrichten werkzaamheden of diensten, kan Annelies een schriftelijke bevestiging van de wijziging verlangen;

Artikel 5. Annuleringen 

5.1 Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft Annelies naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 50% van het bedrag van de opdracht;

5.2 De in het vorige lid vervatte regeling geldt ook in geval de wederpartij weigert een zending bestelde zaken in ontvangst te nemen. Alsdan zullen aan de wederpartij tevens de eventuele (extra) vervoerskosten in rekening worden gebracht;

Artikel 6. Betaling en incassokosten 

6.1 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te worden voldaan vooraf in de webshop of bij aflevering zonder tussenkomst webshop.

6.2 Bij betaling via factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Annelies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Annelies aangegeven. Annelies is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.3 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan
is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan handelsrente conform artikel 6:119a Rv en incassokosten verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Annelies heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in minde- ring van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.4 Annelies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Annelies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.5 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Annelies verschuldigde.

6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.7 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte (waaronder eveneens begrepen executiekosten) voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Overmacht 

7.1 Indien Annelies door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Annelies geen directe invloed kan uitoefenen (waaronder stakingen, winterse omstandigheden, etc.), doch waardoor Annelies in redelijkheid niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Annelies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Annelies zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien Annelies ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Annelies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. (Af)levering 

8.1 De door Annelies opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend en nimmer als fatale termijnen aan te merken; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst;

8.2 Iedere levering van werk door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan, tot de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.

Artikel 9. Transport 

9.1 Alle bezorgkosten en verzendkosten zijn voor Annelies.

9.2 In geval van franco levering zal Annelies steeds de goedkoopste wijze van verzending volgen, zulks te onzer beoordeling, tenzij tevoren anders is overeengekomen;

9.3 Indien Annelies de zaken door middel van verzending via post aflevert, zal dit zoveel mogelijk aangetekend geschieden;

9.4 De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij;

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Alle door Annelies in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Annelies totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Annelies gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

10.2 Door Annelies geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden (door)verkocht, beperkt en/of bezwaart in welke vorm dan ook.

10.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Annelies veilig te stellen.

10.4 Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Annelies daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en de deurwaarder en/of derde per aangetekend schrijven te informeren over het eigen- domsvoorbehoud van Annelies, met kopie van dat bericht aan Annelies. Deze verplichting geldt eveneens in geval van (voorlopige) surseance van betaling en faillissement, in. welk geval de Wederpartij de deurwaarder, bewindvoerder of curator zal wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Annelies.

10.5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Annelies ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Annelies gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Annelies bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

10.6 Voor het geval Annelies zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Annelies en door Annelies aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Annelies zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 11. Onderzoek, reclames, verjaringstermijn 

11.1 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Alle gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Annelies te worden gemeld, met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek en foto’s. De Wederpartij dient Annelies in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en hieraan alle medewerking te verlenen. In geval van gebreken dient de Wederpartij ieder gebruik van de producten onmiddellijk te staken en gestaakt te houden en al het redelijke te doen om verdere schade aan het product te voorkomen.

11.2 Ondanks dat de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

11.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Annelies de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Annelies, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak ter vernietiging aan Annelies aan te bieden, tenzij Annelies anders aangeeft.

11.5 Indien (a) de Wederpartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek
niet (meer) mogelijk is, en/of (b) het product niet normaal en zorgvuldig zijn of worden gebruikt (of opgeslagen) en/of niet (alle) gegeven instructies in acht zijn geworden, of (c) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annelies enige aanpassingen aan het product zijn aangebracht, wordt de klacht niet (verder) in behandeling genomen en heeft de Wederpartij geen aanspraken ter zake. De onderzoekskosten van Annelies (en/of door haar ingehuurde derden) worden dan aan de Wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 12. Garantie 

12.1 Annelies geeft kleurechtheid garantie op gecertificeerde producten als vermeld in de bijgeleverde garantievoorwaarden. Op alle andere producten geeft Annelies een garantie van 1 jaar op kleurechtheid.

12.2 Indien Annelies producten aan de Wederpartij aflevert, die Annelies van een toeleverancier heeft verkregen, dan geldt ten opzichte van de Wederpartij de garantie waarop Annelies jegens haar toeleverancier aanspraak kan maken. Annelies is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Wederpartij gehouden.

12.3 Bij ver- of bewerking door wederpartij van onze producten staat Annelies niet in voor de kleurechtheid en de houdbaarheid van de door haar gebruikte materialen.

12.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Annelies en de door Annelies bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13. Maatverschillen
13.1 Maatverschillen als gevolg van krimpen, uitzetten of trekken van de te gebruiken materialen zijn niet altijd te vermijden en kunnen de wederpartij geen aanleiding geven het geleverde af te keuren. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk;

Artikel 14. Ruilen 

14.1 Geleverde zaken, materialen of halffabricaten kunnen niet worden geruild;

Artikel 15. Intellectuele eigendom 

15.1 De wederpartij verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten van Annelies.

15.1 Het is de wederpartij niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

15.2 In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden, kan Annelies zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
De wederpartij heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

15.3 De wederpartij mag niet zonder schriftelijke toestemming van Annelies teksten gebruiken die op de website www.annelies-dejong.nl staan.

15.4 De wederpartij zal Annelies onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In alle gevallen zal de wederpartij Annelies zijn medewerking verlenen. In geval van een aanspraak met betrekking tot de producten is alleen Annelies bevoegd daartegen mede namens de wederpartij verweer te voeren of tegen die derde rechts- maatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De wederpartij zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In geval van een aanspraak met betrekking tot het beeldmateriaal is Annelies bovendien gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om haar positie veilig te stellen.

15.5 Annelies is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij of derden ter zake van een (vermeende) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom op het beeldmateriaal mocht(en) lijden. De wederpartij vrijwaart Annelies tegen alle aanspraken van derden ter zake.

15.6 Annelies is niet aansprakelijk voor het vervaardigen van reproducties waarvoor de wederpartij geen officiële toestemming heeft van de kunstenaar of fotograaf. Deze verantwoording komt volledig voor rekening van de wederpartij.

15.7 De kunstenaar behoudt het volledige recht van copyright op de door Annelies gefotografeerde schilderijen of andere originelen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

16.1 Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van Annelies of van onze ondergeschikten is Annelies nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van door Annelies geleverde zaken, door Annelies gegeven adviezen, door Annelies verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten;

16.2 Annelies is bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte of geleverde zaken niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze;

16.3 Onverminderd het bepaalde in bovenstaande onderdelen van dit artikel, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot schade die direct voortvloeit uit de afhandeling van de opdracht en dit tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken zaken;

16.4 Indien Annelies een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij;

16.5 Alle aansprakelijkheid van Annelies is uitgesloten indien het transport en/of vervoer betreft, door Annelies en/of een door haar ingehuurde derde (waaronder DPD, FedEx, TNT, UPC, Post-NL etc.). De Wederpartij dient zich hiervoor te verzekeren en aanvaart voor eigen rekening de risico’s die transport en vervoer met zich brengen.

Artikel 17. Niet toerekenbare niet-nakoming 

17.1 Onder niet toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd;

17.2 Onder niet toerekenbare niet-nakoming wordt in ieder geval begrepen:
oorlog, mobilisatie, onlusten, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven en leveranciers van elektriciteit en brandstoffen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, storingen in ons computernetwerk door derden, maatregelen van overheidswege, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet- nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen en andere onvoorziene omstandigheden,
ook in het land van herkomst van materialen en halffabricaten;

17.3 Indien zich een situatie van niet toerekenbare niet-nakoming voordoet is Annelies gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden;

17.4 Annelies is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken;

17.5 Annelies heeft het recht ons ook op niet toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet toerekenbare niet- nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn;

Artikel 18. Vrijwaring 

18.1 De Wederpartij vrijwaart Annelies voor alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken die in verband met de uitvoering van de overeenkomst (waaronder eveneens dient te worden begrepen ten aanzien van het transport door Annelies of door haar ingehuurde derden) en/of aanspraken uit (intellectuele en/of industriële) eigendom.

18.2 Indien Annelies uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Annelies zowel in als buiten rechte bij te staan (waaronder zorg te dragen voor alle juridische kosten in dit verband) en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Annelies, zonder voorafgaand bericht, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Annelies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 19. Zekerheidsstelling, kredietwaardigheid 

19.1 Bij elke overeenkomst door en met Annelies aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgehad;

19.2 Annelies heeft ten allen tijde het recht bij aangetekend schrijven van de wederpartij te verlangen het stellen van zekerheid voor betaling van reeds verschuldigde bedragen, zowel als van in de toekomst verschuldigd zijnde bedragen, uit de overeenkomst voortvloeiende. De wederpartij verplicht zich alsdan binnen acht dagen na ontvangst van bedoeld aangetekend schrijven de verlangde zekerheid te stellen;

Artikel 20. Bewaartermijn Giclée

20.1 Indien de genoemde giclées niet binnen de in dat artikel bedoelde termijn zijn afgehaald is Annelies gerechtigd deze te zelf te behouden.

20.2 Het niet afhalen van de in art. 20.1 genoemde materialen ontslaat de wederpartij niet van de verplichting tot tijdige betaling;

Artikel 21. Ter beschikking stellen van originelen 

21.2 Voor eventuele schade welke tijdens het transport of de bewerking zou kunnen ontstaan aan door de wederpartij verstrekte originelen en materialen is Annelies niet aansprakelijk. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor diefstal of het (algeheel of gedeeltelijk) zoekraken van originelen of materialen van de wederpartij;

Artikel 22. Kosten 

22.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke Annelies moet maken in verband met niet nakoming / tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening;

22.2 Ingeval van niet-tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 bedragen;

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen 

23.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Annelies partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

23.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Blad 3-3